Les clàssiques del Ribot

Altre lloc gestionat amb el WordPress

LLENGUA DE 2n BATX

TEMA CONTINGUTS: EXERCICIS
Tema 10: Els infinitius i els participis - Els Infinitius i els Participis
Tema 11: Les oracions compostes Oracions Compostes
Tema 12: Els relatius i els interrogatius - Els Pronoms Relatius i Interrogatius.
- El Subjuntiu (II)
- Les subordinades Adjectives.
Tema 13: Els Demostratius (I) - Els Demostratius.
- La Veu Passiva.
- Les subordinades Adverbials.
OS. Adverbials Temporals
Tema 14: Els Demostratius (II) - Els demostratius (II)
- Els verbs deponents.
- Les subordinades adverbials (II)
OS. Adverbials (Concesives …)
Tema 15: Els Numerals
- Els numerals
- Oracions completives amb conjuncions
- Interrogatives indirectes
Números Romans
O.S. Interrogatives Indirectes
Textos per traduir - Text 2: Una dona vella ofereix al rei Tarquini els llibres sibil·lins
- Text 3: Caracal·la explica les raons per les quals va fer matar el seu germà.
Text 2 i Text 3
(Textos vistos a classe però no acabats. S’haurien d’acabar a casa.) - Text 4: Darreres gestes d’Amílcar abans de morir Text 4