Guies de conversa

Guies de Conversa de la Universitat de Barcelona

Anglès. Guia de conversa

Àrab. Guia de conversa

Castellà. Guia de conversa

Francès. Guia de conversa

Tamazic. Guia de conversa

Xinès. Guia de conversa

A l’Abast. Comunicació Bàsica en llengua catalana. Govern de les Illes Balears.